@abix_edukacja "informatyka" w szkole podstawowej to dno i kupa radioaktywnych odpadów. Bardziej szkodzi niż pomaga.

Zaorać. Nie naprawiać.

@smigol
Mnie informatyka w szkole podstawowej i gimnazjum "przekonała", że IT to dziwaczne nudziarstwo, z którym na pewno wtedy nie chciałam mieć nic wspólnego... Tak dopiero w połowie studiów (kompletnie inny, niezwiązany kierunek) zaczęłam korzystać z komputerów z jakimkolwiek zrozumieniem i po ich zakończeniu faktycznie próbowałam, z własnej woli, jakoś poszerzyć swoją wiedzę. Potwierdzam, że w szkole niczego mnie w tych kwestiach nie nauczyli :/
@abix_edukacja

@madargon @abix_edukacja większość uczniów szkół podstawowych nie wie co to serwer.

@smigol @abix_edukacja Znam osoby w wieku około-maturalnym, które nie wiedzą co to serwer... :blobCat_anxious_sweat:

@madargon @abix_edukacja i jak ludzie mają zrozumieć fediverse? Nie wiedzą nawet co to protokół i serwer. Tylko usługi i tylko przez HTTP

Follow

@smigol @abix_edukacja Jestem jedyną technicznie świadomą osobą w kręgach mojej bliższej (i raczej nie tylko) rodziny. Większość z nich uważa, że internet to jakiś abstrakcyjny byt w próżni i mają różne kreatywne teorie o tym, jak rzeczy działają... i pewnie zdziwiliby się w większości jakbyś użył przy nich określenia "HTTP" :P

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
I'm a cat!

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!